SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
7
13
ตฤณ  แก้วเกตุ
อุดรธานี
อุดรธานี
13
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
263.6
Gold
1
2
2
กนกพร  เจนบรรจง
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
2
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
236
Silver
2
8
15
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
15
กษมา  กู้ตลาด
นนทบุรี
นนทบุรี
227.9
Bronze
3
5
1
จตุรงค์  ศศิบุตร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
1
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
227.8
4
11
24
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
24
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
225.9
5
13
23
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
23
อภิสัย  มากไมตรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
217
6
10
34
จิรวัฒน์  หงนภา
กระบี่
กระบี่
34
ทรายแก้ว  โสรัจธรรมกุล
กระบี่
กระบี่
215
7
14
33
รดา  วิสัยจร
ราชบุรี
ราชบุรี
33
จิราวุฒิ  แซ่ตั้ง
ราชบุรี
ราชบุรี
211.9
8
15
26
พันธ์จรูญ  จริยานันทเนตร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
26
วรรณา  อมรเมศวรินทร์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
207.1
9
12
29
ชยานนท์  จุลณะเวช
นครนายก
นครนายก
29
ภัทริน  หล่อตระกูลงาม
นครนายก
นครนายก
206.5
10
6
14
พิสิฐ  จาตุรแสงไพโรจน์
ราชบุรี
ราชบุรี
14
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
201.7
11
4
3
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
3
ทรงพล  สิริรวมทรัพย์
ราชบุรี
ราชบุรี
196.1
12
9
27
ธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
27
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
191.1
13
1
4
ระวีวรรณ  รุ่งอรุณ
ตรัง
ตรัง
4
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ตรัง
ตรัง
188.3
14
3
8
สุพจน์  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
180.9
15
16
32
เสกสรร  ลักษณะวิลาศ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
32
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
166.1
16
 
     
   
 
เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer