SAT GRS
 
   
   กีฬา : มวยปล้ำ
ชิงเหรียญทอง 32 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
15:20
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 171
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 173
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 167
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 169
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 203
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 79 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 205
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 201
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 97
19:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 94
19:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 249
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 251
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 86 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 253
15:00
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 247
15:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - ชาย (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 80 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทชายหาด - หญิง (รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
17:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเกรกโกร-โรมัน - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 130 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 297
14:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 299
14:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู๋ที่ 293
14:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ประเภทฟรีสไตล์ - หญิง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 72 กก.)  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 295
14:00
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
Sponcer