SAT GRS
   
ปันจักสีลัต

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
ยะลา  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
บุรีรัมย์  vs  กาฬสินธุ์
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:23
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง 
นราธิวาส  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ฉะเชิงเทรา  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
ปัตตานี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
ชัยภูมิ  vs  พัทลุง
รอบชิงชนะเลิศ
15:18
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
ปัตตานี  vs  ยโสธร
รอบชิงชนะเลิศ
15:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ปันจักสีลัต  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer