SAT GRS
   
ปันจักสีลัต

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
ตาก  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:01
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
สตูล  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:19
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:05
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
10:07
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
ยะลา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
สุราษฎร์ธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
10:43
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
11:10
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
11:55
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
สุรินทร์  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
12:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:23
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง 
ยะลา  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:57
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง 
นราธิวาส  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:12
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
จันทบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ตรัง  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
แม่ฮ่องสอน  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:23
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
บุรีรัมย์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
15:38
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
กาฬสินธุ์  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
16:08
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
จันทบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16:52
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
16:55
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ปันจักสีลัต  32 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer