SAT GRS
   
ฟุตซอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 29
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบสอง
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 30
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 31
นครราชสีมา  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 32
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer