SAT GRS
   
เปตอง

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  ชัยนาท
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ร้อยเอ็ด  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุโขทัย  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  บุรีรัมย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
อุทัยธานี  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 11
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
พะเยา  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม เปตอง  21 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer