SAT GRS
   
เปตอง

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
อุทัยธานี  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
น่าน  vs  สิงห์บุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
ปราจีนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ร้อยเอ็ด  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 9
นครนายก  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 10
น่าน  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 12
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครนายก  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer