SAT GRS
   
ยิงปืนรณยุทธ

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ยิงปืนรณยุทธ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
CLASSIC DIVISION ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
PRODUCTION DIVISION หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
PRODUCTION OPTIC ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
PRODUCTION DIVISION ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
REVOLVER DIVISION ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
STANDARD DIVISION ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
OPEN DIVISION ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามยิงปืน นครเชียงราย
Official
รวม ยิงปืนรณยุทธ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer