รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
เจียงฮายเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ขอนแก่น
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ธนากร จันทะวัน 19'
วรรณพร ศรีภักดิ์ 39'

ครึ่งหลัง
จิราภรณ์ มงคลดี 58'
จิราภรณ์ มงคลดี 90+1'

Remark :
4
ธาดารัตน์  ไทยทรงธรรม
ขอนแก่น
7
วรรณพร  ศรีภักดิ์
ขอนแก่น
13
พลอยชมพู  สมนึก
ขอนแก่น
18
ทิชานันท์  สดชื่น
ขอนแก่น
17
กัญญาณัฐ  เชษฐบุตร
ขอนแก่น
9
จิราภรณ์  มงคลดี
ขอนแก่น
1
ณัฐรุจา  มุทนาเวช
ขอนแก่น
14
ชิดตะวัน  ชาวงษ์
ขอนแก่น
3
พรพิรุณ  พิลาวัน
ขอนแก่น
2
กาญจนาพร  แสนคุณ
ขอนแก่น
6
ธมลวรรณ  รักษาภักดี
ขอนแก่น
12
รัชพรรณ  กิติราช
ขอนแก่น
5
ทิพกฤตา  อ่อนสมัย
ขอนแก่น
11
ธนากร  จันทะวัน
ขอนแก่น
8
กัญชลิญา  พิมพะบุตร
ขอนแก่น
16
ขวัญฤดี  แสงจันทร์
ขอนแก่น
15
อมรรัตน์  อุดไชย
ขอนแก่น
10
รัตติกาล  ทองสมบัติ
ขอนแก่น
   
 
0
นครศรีธรรมราช
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

Remark :
4
วรรณฤดี  แซ่เตี้ยว
นครศรีธรรมราช
11
เสาวลักษณ์  เพชรนุ้ย
นครศรีธรรมราช
3
ชุติมา  ชลสินธุ์
นครศรีธรรมราช
14
อริษา  ไกรนรา
นครศรีธรรมราช
15
ตรีสรา  เกตกาญจน์
นครศรีธรรมราช
5
นฤมล  ทองประจง
นครศรีธรรมราช
8
จิรภาพร  ดำหาย
นครศรีธรรมราช
6
ขนิษฐา  ลูกเมือง
นครศรีธรรมราช
17
จุฑามาศ  คล่องแคล่ว
นครศรีธรรมราช
12
ณัฐฐา  ถาวร
นครศรีธรรมราช
2
กองแก้ว  ชาญพล
นครศรีธรรมราช
18
วรารัตน์  นาหนองตูม
นครศรีธรรมราช
7
สุภาวดี  คีรีวงค์
นครศรีธรรมราช
9
ปราณี  ธนสาร
นครศรีธรรมราช
13
อัยดา  เปี่ยมยา
นครศรีธรรมราช
1
ญาดา  เซ่งย่อง
นครศรีธรรมราช
16
จุฑารัตน์  อินนุรักษ์
นครศรีธรรมราช
10
อิสริยา  สะแปอิง
นครศรีธรรมราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม